หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 7/2560

พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ ตินตะโมระ/เขมาภิรโต)

ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งปกครอง : เจ้าอาวาส

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

 

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1]  “บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี-The Spreadind Role of Moral Teaching Monk at Schools Pak Kret District, Nonthaburi Provine” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [Proceeding Full Text] หน้า 932-942

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน : [ในประเทศ] 1.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  [ต่างประเทศ] เวียดนาม

 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

ดุษฎีนิพนธ์ :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

ปีที่จบการศึกษา :

Purchase Now

133526

พระครูกิตติวรานุวัตร (ธมฺมวโร)

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1] การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณธรรม-The Participatory Network of Pakkred Municipal School in Nonthaburi Province According to Kalyanamittadhamma” [Proceeding Full Text] หน้า 382-393 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

Purchase Now

132804

พระครูนนทกิจโกศล (สิริชโย)

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : “การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมแนวใหม่-New Approach of Meditation Center Management” [Proceeding Full Text] หน้า 920-931 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

78589

พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ (นนฺทิโย)

ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1] นิเวศวิทยาและความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำสงคราม : มิติประวัติศาสตร์ชชุมชนและมานุษยวิทยาศาสนา-Ecology and Plant &Animal diversity on mangrove forest in Songkramdump:Community History and Religious Anthropology Dimension” [Proceeding Full Text] หน้า 610-618  ในโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เกียรติบัตรการเข้าร่วมเสนอบทความวิจัย]

[เรื่องที่ 2]  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนที่่ยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการลงแขกลงคลอง อำเภออำพวา จังหวัดสมุทรสงคราม- The People’s Participation in the Sustanable Community Development : Case Study on Project of Gathering for Claening the Canal, Amphawa, Samut Songkhram. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน : [ภายในประเทศ] วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  [ต่างประเทศ] เวียดนาม

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

133629

พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (ฐิติโก)

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [บทที่ 1] รูปแบบการจัดการสาธารณูปการสมัย-The MOdel Development towards Monastery Construction in Modern.วารสาร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. หน้า 83-97.

[บทที่ 2] รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-The Temples Development Model Toward Tourism Place Culture Integration. วารสาร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2   กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 83-97. หน้า

[บทที่ 3] รูปแบบและการจัดการ : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด-Model and Management : Pre-School Child Care Center at Monasteries. วารสาร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. หน้า 83-97. หน้า

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระครูวิโรจน์อินทคุณ (อินฺทโชโต)

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

IMG_6239

พระครูอาทรยติกิจ (ปญฺญากาโม)

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [บทที่ 1] ทิศทางการบริหารจัดการสำนักศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ไทย-Direction of Religious Study Institute Management of Thai Sangha [บทที่ 2] การวิเคราะห์สถานการณ์การปกครองคณะสงฆ์ไทย – Analysis of the Situation Sangha Administration of Administrative Monks. [บทที่ 3] การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์-Buddhism Dissemination Management in the Globalization Age

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระมหาคำพันธ์  รณญฺชโย

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระมหาจินตวัฒน์  จารุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1] “การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว-The Grand PhraUtaysiga-jaydee Construction: community development for Tourist” [Proceeding Full Text หน้า 440-447] ในงานโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

131495

พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระสมุห์บรรยง ปุญญโณ

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา :

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กำลังศึกษา-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7  2560/2

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระจรูญ จนฺทูปโม

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระฉัตรชัย อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

Nulla in orci justo. In elit elit, tempus sit amet pellentesque ut, tempus ac risus. Suspendisse imperdiet, mi in bibendum scelerisque massa.

Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel erat.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.

Purchase Now
IMG_6247

พระธงชัย ธมฺมวโร

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503IMG_6247

พระเสกสรรค์ สุขกาโม

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

image_6503

พระพิพัฒน์ โสภณจิตโต

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ หน้าจอ

พระเอกลักษณ์ อชิโต

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1]  “คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำแควอ้อมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม-The Quality on Tourist place management in Keaw-oom: Temple Based Centrism for Social added Value” [Proceeding Full Text] หน้า 619-631- ] ในโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เกียรติการเข้าร่วมเสนอบทความวิจัย]

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

 

Purchase Now

วัดกับการท่องเที่ยว_๑๘๐๑๑๒_0303

พระอภินพ ธมฺมทินฺโน

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ : [เรื่องที่ 1]

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน : [นอกประเทศ] [ภายในประเทศ]

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

Nulla in orci justo. In elit elit, tempus sit amet pellentesque ut, tempus ac risus. Suspendisse imperdiet, mi in bibendum scelerisque massa.

Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel erat.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.

Purchase Now

image_6503

พระสมุห์โอภาส โอภาโส

ตำแหน่ง :  

ตำแหน่งปกครอง :

การศึกษา : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 7

ดุษฎีนิพนธ์ :

ปีที่จบการศึกษา :

บทความทางวิชาการ :

การปฏิบัติธรรม :

การศึกษาดูงาน :

ผลงานวิจัยเรื่อง : [/] เสนอหัวข้อแล้ว [ ] สอบโครงร่าง 

การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด :

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  :

Auctor hendrerit hendrerit lacus id euismod. Aliquam erat volutpat. In in sem tortor. Vestibulum facilisis consequat purus, vel adipiscing velit.

Etiam quam est, malesuada ut fringilla eu, auctor vel odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer fringilla magna ut risus sagittis ultrices. Nam eget varius sem nam mattis.

Penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer fringilla magna ut risus sagittis ultrices. Nam eget varius sem. Nam mattis consectetur suscipit. Vivamus quis ante enim. Cras id sodales metus.

 

Purchase Now

IMG_6171

 

Comments