รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

2352019_๒๐๑๑๐๗_0

การศึกษา


Ph.D. (Political Science) M.A. (Political Science)

น.บ. (นิติศาสตร์)

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

ผลงานทางวิชาการ


๑. ธัชชนันท์ อิศรเดช. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ ๑) ๒๕๕๙: ๑๖๕-๑๗๔. https://drive.google.com/file/d/1e1FzjdnsCmQCDa5aVohzsmfep5b0sUPT/view?usp=sharing

๒. ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดภาคเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๕๙ : ๑๕๓-๑๖๘ https://drive.google.com/open?id=1JkwfH4yrYuSP33boqtrcoQD30r13wPLW

๓. ธัชชนันท์ อิศรเดช. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ๒๕๖๐ : ๒๕๕-๒๖๘. http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/social/article/view/2350/1663

๔. ธัชชนันท์ อิศรเดช. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๖๐ : ๔๕๗-๔๗๓. http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-34-PHRAMAHA-NIPON-VEERAPHALO.pdf

๕. ธัชชนันท์ อิศรเดช. การพัฒนาภาวะผู้นาของพระสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153404

๖. ธัชชนันท์ อิศรเดช. การส่งเสริมจิตสำนึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) : ๔๗-๕๘. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239417

๗. ธัชชนันท์ อิศรเดช. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240429

๘. ธัชชนันท์ อิศรเดชและคณะ. ชุมชนกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาชาวตำบลหนองสาหร่าย. ตีพิมพ์ใน วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2563) : 375-388. ISSN (Online): 2672-9040 คลิก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/246512/167914

๙. Thatchanan Issaradet, Phatraphol Jaiyen. THE LEADERSHIP DEVELOPMENT OF MONKS FOR THE PREPAREDNESS  OF THE ASEAN COMMUNITY. นิตยสารพุทธจักร ฉบับพิเศษ เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 27 มีนาคม พ.ศ. 2564  INTERNATIONAL SEMINAR, BUDDHIST SIHANOUK RAJA UNIVERSITY CAMBODIA, MARCH 27, 2021, 305-317. คลิก  https://bit.ly/3hsvD4M

 


อบรม / สัมนา

  1. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
  2. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
  3. สัมมนาวิชาการ “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายไทย” โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 [วุฒิบัตร]
  4. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
  5. ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]

Comments