รับสมัครเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

Poster 5 copy

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/ปริญญาเอก

1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภาควิชารัฐศาสตร์ [Download]

2.ใบสมัคร [ดาวโหลด] จ่ายในวันที่มาสมัคร 1,000 บาท

(ก) ใบสมัครหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [Download]

(1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download]

(2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download]

(3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download]

(ข) ใบสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]

(1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]

(2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]

(3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต/ปริญญาโท

1.ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2560 นี้ / ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย จำนวน 79,900 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)]

2.ใบสมัคร [ดาวโหลด] จ่ายในวันที่มาสมัคร 500 บาท

(ก) ใบสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) [Download]

(ข) ใบสมัครหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [Download]

01 - ใบสมัคร ป โท กจพ 03 - ใบสมัคร ป เอก กจพ 02 - ใบสมัคร ป โท รปศ 04 - ใบสมัคร ป เอก รปศ 1

Download
ใบสมัคร กจพ.ปโท

Download
ใบสมัคร กจพ.ป.เอก

Download
ใบสมัคร รปศ. ป.โท
Download
ใบสมัคร รปศ. ป.โท

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป.โท-เอก

แผ่นพับ 21x30 01

[Click เพื่อขยาย]

แผ่นพับ 21x30 02

[Click เพื่อขยาย]

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท-เอก

แผ่นพับ 21x40 01

[Click เพื่อขยาย]

แผ่นพับ 21x40 02

[Click เพื่อขยาย]

Comments