พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ/General Dr.Bundith Piriyasaisunti Ph.D.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ

พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ

General Dr.Bundith Piriyasaisunti

 

ประวัติและผลงาน

วัน/เดือน/ปีเกิด             ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๘๖

ภูมิลำเนา                      ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

โทรศัพท์                        ๐๙๑-๘๖๐๑-๙๐๔

 

การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔     โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔       โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕           โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖          โรงเรียนลำพูนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

 

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

โรงเรียนชั้นนายร้อยศูนย์ทหารราบ

โรงเรียนชั้นนายพันศูนย์ทหารราบ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลักสูตรการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ ศูนย์การฝึกปากช่อง

หลักสูตรพลร่ม

หลักสูตรจู่โจม ( Ranger )

หลักสูตรการบินกองทัพไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ.

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Lackland Airforce base San Antonio Texas

หลักสูตรการบินกองทัพบกสหรัฐอเมริกา US. Aviation school fort Rucker

หลักสูตรเสนาธิการกองทัพบกไทย

หลักสูตรเสนาธิการกองทัพบกสหรัฐอเมริกา US Command and general staff college

หลักสูตร Resource Management Navalpostgraduated USA

หลักสูตร Logistic Executive development Fort LEE USA

หลักสูตรวิทยาลัยทัพบก

หลักสูตรประชาธิปไตยผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า

มหาบัณฑิต                   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ดุษฏีบัณฑิต                   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประวัติการทำงาน

๑. ผบ.มว.อว. ร้อย ๒ กองพันทหารราบที่ ๑ ค่ายกาวิละ เชียงใหม่

๒. นักบินขนส่ง ร้อยบ.ปีกหมุนที่ ๒ ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

๓. นักบินปีกหมุนโจมตี ร้อยบ.ปีกหมุนที่ ๑ ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

๔. นักบินปีกหมุนโจมตี ร้อยบ.ปีกหมุนที่ ๑ ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

๕. ผบ.มว.ปีกหมุนโจมตี ร้อยบ.ปีกหมุนที่ ๑ ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

๖. นายทหารยุทธการและการฝึก กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

๗. ฝ่ายเสนาธิการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

๘. อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๖)

๙. อาจารย์ส่วนวิชาเสนาธิการกิจ

๑๐. อาจารย์อำนวยการส่วนวิชาการสงครามพิเศษ

๑๑. อาจารย์อำนวยการส่วนวิชายุทธวิธี

๑๒. อาจารย์พิเศษวิทยาการทางทหารใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , วิทยาลัยการทัพบก , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยการทัพเรือ

๑๓. อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๕๙)

๑๔. รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝ่ายวิชาการ

๑๕. รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝ่ายบริหาร

๑๖. ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๑๗. รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

๑๘. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

๑๙. ที่ปรึกษาพิเศษสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๐. คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

ปฏิบัติราชการสนามชายแดน

๑. ปฏิบัติราชการสนามชายแดนพื้นที่รอยต่อ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ บริเวณหินร่องกล้า เขาค้อ ( พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๐ )

๒. ปฏิบัติราชการสนามชายแดนพื้นที่ชายแดนเขมร ( พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๕ )

 

ปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์

๑. ปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์เวร ( พ.ศ. ๒๕๓๕– ๒๕๔๖)

๒. ปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์พิเศษ ( พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน)

 

การศึกษาดูงาน

๑. ภายในประเทศ

นำนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกออกดูงานเป็นประจำทุกปี

(พ.ศ. ๒๕๓๕– ๒๕๔๖)

๒. ต่างประเทศ

อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศศ อิตาลี กรีก ออสเตรีย เดนมาร์ก สิงคโปร์ บรูไน ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว กัมพูชา จีน ใต้หวัน ฮ่องกง อัฟริกาใต้ เวียดนาม และเม็กซิโก

Comments