นายพลวัฒน์ สีทา

12065552_10203564892362031_5411859364851750060_n

ชื่อ                  นายพลวัฒน์  สีทา

ตำแหน่ง        นักวิชาการศึกษา

สังกัด             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

การศึกษา      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พธ.ม. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘

                        รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ร.บ. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม  ๒๕๕๖

                      

Comments