ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

user39

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์

                      สังกัด  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

ประวัติและผลงาน

การศึกษา

Ph.D. (Sociology) University of Madras , South India.(2520)

M.A. (Social Sciences) University of Madras , South India.(2516)

M.A. (English) University of Mysore , South India.(2518)

ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) พธ,บ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2541)

ประวัติการรับราชการ

2522 : อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2524 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2529 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2546 : ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

งานตำรา

1. สังคมวิทยาเบื้องต้น

2. ประวัติแนวความคิดทางสังคม

3.สังคมวิทยาศาสนา

4. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

5. สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (แต่งร่วม)

6.ศาสนา ชีวิต และสังคม

สารนิพนธ์ทั่วไปที่พิมพ์เผยแพร่

1.วจนะมหาตมคานธี

2.วจนะขงจื้อ

3.จรรยาสุภาพชน

4.เพื่อนใจ เป้าหมายชีวิต

ฯลฯ

งานบทความทางวิชาการ

1.การพัฒนาจริยธรรม

2,ศาสนากับสังคมไทย

3.พลังสังคมกับการพัฒนาการทฤษฎีทางสังคมวิทยา

4.รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5.ภาวการณ์วิจัยในสังคมที่แปรเปลี่ยน

6.สื่อสารมวลชนกับวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา

7.การสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8.การพัฒนาขีดสมรรถนะการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของส่วนกลาง และภูมิภาค

9.ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์

10.สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

Comments