ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

รูปถ่ายชุดขาว ผศ-0

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

ตำแหน่ง                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563)

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563)

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program)
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 383/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

1. ประวัติการศึกษา

1.1 คุณวุฒิทางธรรม

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๒๕๔๙ วัดละหาร จ.นนทบุรี

 

1.2 คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
ร.ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๒๕๕๗

๒๕๕๓

๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

2. ประสบการณ์การสอน

2.1 ระดับปริญญาเอก

    1 พระพุทธศาสนากับการเกี่ยวข้องกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

2.2 ระดับปริญญาโท

    1  การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3 รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

2.3 ระดับปริญญาตรี

    1 การวิจัยเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3 องค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    5 การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานวิจัย

สุริยา รักษาเมือง. การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๖๙-๘๔.

 

3.2 บทความวิชาการ

สุริยา รักษาเมือง. พุทธธรรมาธิปไตย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๕๐-๑๕๗.

 

3.3 เอกสารประกอบการสอน

สุริยา รักษาเมือง. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

 

3.4 หนังสือ

สุริยา รักษาเมือง. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.

 

4. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 1. พระมหากวินท์ ยสินฺทวํโส (วงศ์อินทร์อยู่), ธัชชนันท์ อิศรเดช และ สุริยา รักษาเมือง. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑): ๑๔๕-๑๕๖.
 2. พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า ติกฺขวีโร), พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ สุริยา รักษาเมือง. รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑): ๑๕-๒๕.
 3. อดิศักดิ์ ตั้งปัทมชาติ, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ สุริยา รักษาเมือง. พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๓-๒๓.

 

5. ประสบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 1. จัดทำ SAR ของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และได้มีประสบการณ์ในการเข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
 2. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 3. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 4. วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ๑๓ คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ณ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย
 5. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

6. อื่นๆ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจิยและบทความวิชาการ
 2. คณะกรรมการวิพากษ์บทความ MCU Congress 3
 3. คณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มจร
 4. คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

Comments