รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2G1A9827

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

ตำแหน่ง               รองศาสตราจารย์

สังกัด            คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

         คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Public Administration)

M.A. (Political Science)

B.A. (Government)

๒๕๒๕

๒๕๓๑

๒๕๑๑

University Of Mississippi U.S.A.

University Of Arkansas U.S.A.

University Of Texas U.S.A.

ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
การวิจัยชั้นสูง ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

          งานวิจัย

Political Elites in Thailand : A Comparative Study of Male and Female Parliamentarians.

Women in the Parliament of Thailand : Their Characteristics and Attitudes.

A Compararative Analysis of the Government and Private Family Planning Programs in the Southern Region of Thailland” (1983-1985). (เป็นผู้ประสานงานและผู้วิจัยร่วม)

             ตำรา

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (๒๕๕๔). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : Diamond in business world.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (๒๕๔๘). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี และคณะ. (๒๕๔๗). ศัพท์การบริหารธุรกิจ 9 IN 1. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสารจำกัด.

Comments