รศ.ดร.สมาน งามสนิท

DSC_2113

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท

ตำแหน่ง                รองศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา     

          คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) ๒๕๓๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
M.A. (Communication Arts) ๒๕๑๓ Loyala University, USA
B.A. (Government) ๒๕๑๑ Chapman University, USA

 

           ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

    ๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

         งานวิจัย

Saman Ngamsanit. Country’s Image Through Media เป็นการวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับภาพลักษณ์, ๒๕๕๐.

          หนังสือ/ตำรา

สมาน งามสนิท. การศึกษากับชีวิตและชุมชน.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.รัฐศาสตร์สำหรับครู.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งภาพยนตร์.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การสร้างสรรค์และผลิตภาพยนต์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การผลิตภาพยตร์เบื้องสูง.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การบริหารงานภาพยนต์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การผลิตรายการโทรทัศน์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การเผยแพร่คหกรรมศาสตร์ทางสื่อมวลชน.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับประถมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

 

Comments