ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์

          สังกัด  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D.(Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development)

M.A. (Political Development)

B.A. (Political Science)

๒๕๑๗

 

๒๕๑๓

 

๒๕๑๑

Alliant International   University, San Diego, California USA

Loyola University, California. USA.

University of Manila, the Philippines

 ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การวิจัยชั้นสูง ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

งานวิจัย

                  Boonton Dockthaisong. (2550). Method development for social development. Bangkok      national research council: Isan leader research won the price in the good level.

                 Boonton Dockthaisong. (2551). Team Research.The evaluation of provincial development.  Bangkok national research council.Won the prize of the national understanding. Professor Suchart – 5 the leader of the team.

                 Boonton Dockthaisong. (2552). Northeast village development by using KSM model. Submit         to school of public administration, NIDA.

ตำรา

Boonton Dockthaisong. (2558). The strategic competition. Bangkok: Semethama press.

Boonton Dockthaisong. (2557). The connectively of public administration toward AEC. Bangkok:     Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Organization theory and management. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Creative public administration. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2553). Paradigm of public administration in globalization. Bangkok:          Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). The grass roots democracy. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). People war. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2550). Human capital management. Bangkok: Panyachon press.

 บทความทางวิชาการ

                Boonton Dockthaisong. (2557). English paper Buddhism international in the national         academic meeting. Bangkok: Mahachalalongkornrajavidyalaya University press.

                Boonton Dockthaisong. (2557). Submitted paper and print integration Buddhism and modern       science for sustainable development of Thailand in ASEAN community (22-23   December 2557).The title “The Northeast star”.Working shop Research on The non-formal and in-formal education ministry of education to  design 8 months for advance working students through credit bank as the team       leader to present to be the policy implementation, ministry of education, 2554   and Thai inclusive conclusion was adapt to be government policy and the   administrative policy was published by non-formal education department, ministry    of Thailand.

Comments