ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์/ Asst.Prof.Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

324154

ชื่อ :                       ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์/ Asst.Prof.Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

ภูมิลำเนา              19/11 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ วัชรพล ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน สายไหม กรุงเทพฯ 10220

อีเมล์                     phongphat.chi@mcu.ac.th

 

สถานที่ทำงาน         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ 0521019 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [คำสั่งแต่งตั้ง]

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อ 30 มีนาคม 2563 [คำสั่งแต่งตั้ง]

การศึกษา

มัธยมศึกษา            โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ปริญญาตรี              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท              1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลัยรังสิต

2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก              พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร      เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (MICRO MBA) NIDA

หลักสูตรอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส.9) สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
 • หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 6 (FA 6) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 (สวปอ.มส.10) สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒ สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2530 – 2537 ผู้จัดการฝายขาย บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด
 • 2538 – 2541 กรรมการผู~จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • 2542 – 2543 ผูู้จัดการ บริษัท ซีสคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด (ไทยแลนด์) สาขาประเทศไทย
 • 2544 – 2549 กรรมการผู~จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • 2549 – 2551 รองประธานบริหาร บริษัท ภูมิปญญาโปรดัคชั่น จำกัด รองประธานบริหาร บริษัท คนรักกอล์ฟ จำกัด Thailand Director, Cleaner Climate / www.cleanerclimate.com
 • 2552 -2561 กรรมการผู้่จัดการ บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยีกรุป จำกัด กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เจพีเวิลดE เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท วิชวัน อินโฟร์ จำกัด
 • 2555 – ปจจุบัน รองประธานบริษัท ไอดีล พรอพเพอร์ตี้ เมนเนจเม๊นท์ จำกัด

ที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ

 • 2544-2545     คณะทำงาน พณฯ กร ทัพพะรังสี ประจำทำเนียบรัฐบาล
 • 2547- 2548      ผูู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา   ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา
 • 2551-2552   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร
 • 2560-2561      ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานร่างหลักสูตรพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง สภาปฎิรูปประเทศด้านการเมือง
 • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร
 • ปัจจุบัน     ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 • ปัจจุบัน    เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภา ผู้แทนราษฎร
 • ปัจจุบัน    ผู้ประนีประนอม ประจำศาลอาญา รัชดา
 • ปัจจุบัน     ผู้ประนอม ประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • ปัจจุบัน  ที่ปรึกษานายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานทางวิชาการ

*พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์.การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยBUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR MORAL MODEL DEVELOPMENT OF OFFICIALS UNDER MINISTRY OF INTERIOR. พุทธศาสตรดุษฎีนิพนธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2558.

วิจัย/การรับทุนวิจัย

บทความวิชาการ

นำเสนอบทความงานวิชาการ 

บทความวิจัย

Comments