Poster-3_2

โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๖๒ ต้น วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำบุญ อายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

>>>รายละเอียดโครงการ

 

รับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม

โทร. ๐๘-๙๙๒๒-๑๑๔๒, ๐๖-๕๒๔๑-๙๖๓๖

 

 

Comments