รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง/ Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

69409158_10206677362448528_2439105953098891264_n

 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

1. ตำแหน่ง

  1. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ [คำสั่ง 1662/2561]
  2. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  [คำสั่ง 367/2562]

2. ประวัติการศึกษา

  1. ปริญญาเอก  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ปริญญาโท  ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  3. ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 2544 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

  1. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒ เมื่อวันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ คำสั่ง มจร ที่………………………../……………………
  2. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ [คำสั่ง 257/2562]

 

4. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน 3 ปีย้อนหลัง)

 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒/๒๕๕๕
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๘

 

๕. ผลงานทางวิชาการ

๕.๑ บทความทางวิชาการ

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๖). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)


ผลงานในระดับนานาชาติ

1.Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0

2.Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.

Scopus Citation Analysis

3.Kiettisak Suklueang, and Others. [Surakit Suwanakram, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul, Sman Ngamsnit]. (2020). Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District Administration Organization in Ayutthaya Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1630 – 1635. [SCOPUS Q4]
.
4.Kiettisak Suklueang and Others. [Saseepacha Wattanaraweewong, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul]. (2020). Development Model of Buddhist Integration Enhancing Wellness Tourism Management. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1559 – 1568 [SCOPUS Q4]
.
5. Kiettisak Suklueang and Others. [Sasitorn Anantapanpong, Boonton Dockthaisong, , Lampong Klomkul]. (2020). A Causal Model of the Future Government in Thailandusing Ten Perfectioned Buddhist Leadership |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1403 – 1411 [SCOPUS Q4]

๕.๒ งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ.. (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กำลังดำเนินการ)


๕.๓ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ.

 

๖. การอบรม / สัมนา

๖.๑ วันอังคารที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

๖.๒ โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

๖.๓ วันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

๖.๔ วันที่ ๒๖สิงหาคม ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

๖.๕ วันที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]

๖.๖ วันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]

๖.๗  วันที่ ๓๐เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]

๖.๘ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ [เกียรติบัตร]

๖.๙ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” [เกียรติบัตร]

๖.๑๐ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การบริหารการศึกษาและหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)” [วุฒิบัตร]

๖.๑๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน (ออนไลน์) ในหัวข้อ “ปัญหาและทางออกของกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน” [เกียรติบัตร]

๖.๑๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Canva For MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” [วุฒิบัตร]

๖.๑๓ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อยังคมในสถานการณ์โควิด-19” [เกียรติบัตร]

๖.๑๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ [เกียรติบัตร]

๖.๑๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” [เกียรติบัตร]

๖.๑๖ วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒ จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มจร  [เกียรติบัตร]

๖.๑๕  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”  [เกียรติบัตร]

๖.๑๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการบรรยายธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป เสริมภูมิธรรมให้ร่างปรับใจให้อยู่กับโควิด โดย (พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)  [เกียรติบัตร]

๖.๑๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรม “แผนพัฒนานิสิต กับการวางแผน ความสำคัญต่อการร่วมมือขององค์กร”  [เกียรติบัตร]

๖.๑๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ โควิด 19” [เกียรติบัตร]

๖.๑๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ “Development Foreign Languages for Personnel Students and Monks” [เกียรติบัตร]

๖.๒๐ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ตรวจอย่างไรให้เกิดหการพัฒนา แนะนำอย่างไรให้เกิดความก้าวหน้า [เกียรติบัตร]

๖.๒๑  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ เรื่อง ” พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน”  [เกียรติบัตร]

๖.๒๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผ่านการสัมนาออนไลน์ เรื่อง “การบริหารการศึกษาและหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล” [วุฒิบัตร]

๖.๒๓ ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]

๖.๒๔ ได้เข้าร่วมงาน “118 ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  [เกียรติบัตร]

Comments