รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง/ Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

69409158_10206677362448528_2439105953098891264_n

 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

1. ตำแหน่ง

  1. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ [คำสั่ง 1662/2561]
  2. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  [คำสั่ง 367/2562]

2. ประวัติการศึกษา

  1. ปริญญาเอก  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ปริญญาโท  ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  3. ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 2544 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

  1. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒ เมื่อวันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ คำสั่ง มจร ที่………………………../……………………
  2. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ [คำสั่ง 257/2562]

 

4. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน 3 ปีย้อนหลัง)

 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒/๒๕๕๕
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๘

 

๕. ผลงานทางวิชาการ

๕.๑ บทความทางวิชาการ

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๖). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)


ผลงานในระดับนานาชาติ

1.Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0

2.Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.

Scopus Citation Analysis

3.Kiettisak Suklueang, and Others. [Surakit Suwanakram, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul, Sman Ngamsnit]. (2020). Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District Administration Organization in Ayutthaya Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1630 – 1635. [SCOPUS Q4]
.
4.Kiettisak Suklueang and Others. [Saseepacha Wattanaraweewong, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul]. (2020). Development Model of Buddhist Integration Enhancing Wellness Tourism Management. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1559 – 1568 [SCOPUS Q4]
.
5. Kiettisak Suklueang and Others. [Sasitorn Anantapanpong, Boonton Dockthaisong, , Lampong Klomkul]. (2020). A Causal Model of the Future Government in Thailandusing Ten Perfectioned Buddhist Leadership |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1403 – 1411 [SCOPUS Q4]

๕.๒ งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ.. (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กำลังดำเนินการ)


๕.๓ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ.

 

Comments