พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr.

S__17203343

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร.
Phrakruwirojkanchanakhet, Dr.

ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิปัสสนาภาวน
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. (นัทกฤต ทีปงฺกโร /ปทุมมารัชเชปัณณ์)
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา
– ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พธ.ม. (สันติศึกษา)
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา Peace Studies
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก พธ.ด. (สันติศึกษา)
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา Peace Studies
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ


คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน
1. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ประเภท วิชาการ สังกัด ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี [คำสั่งที่ 1140/2562] [สัญญาจ้าง]
2. ประกาศอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (ฉบับปี พ.ศ.2560) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี [ประกาศ]
3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (ฉบับปี พ.ศ.2560) [คำสั่งที่ 143/2563]


ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน ๒ ปี
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน บาลีไวยากรณ์ ๔, วากยสัมพันธ์, วิสุทธิมัคคศึกษา
– ตารางสอน
1. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 1 [ตารางสอน]
2. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 [ตารางสอน]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 [ตารางสอน]
3. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ชั้นปีที่ 2 [ตารางสอน]
4. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 [ตารางสอน]
5. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4 [ตารางสอน]
6. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ชั้นปีที่ 2 [ตารางสอน]
7. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 [ตารางสอน]
8. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) [ตารางสอน]


ผลงานวิจัย
1.
2.
3.

 


ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
1.
2.
3.

 


ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
1.
2.
3.

 


วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
1. วันที่ 29 มกราคม 2557 ได้ปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิต เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556 [วุฒิบัตร]
2. วันที่ 27-28 เมษายน 2563 ได้ผ่านการอบรมโครงการ “อบรมสื่อพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการงานวิชาการและนวัตกรรมสารสนเทศ” [วุฒิบัตร]
3. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
4. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
5. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]

 


งานสาธารณสงเคราะห์
1.
2.
3.

 


ศึกษาดูงานต่างประเทศ
1.
2.
3.


 

Comments