วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์

  1. International Seminar, Buddhist Sihanouk Raja University Cambodia, March 27, 2021
  2. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Comments