เอกสารประกอบ SAR 2563

 1. ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 3. ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 5. ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนืพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒
 6. สรุปโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
 7. สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR
 8. สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๓
 9. โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 10. สรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 11. สรุปโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 12. TQF   [Words]
 13. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ใบขออนุมัติขอสำเร็จการศึกษา)

Comments