เอกสารประกอบ SAR 2563

เอกสารประกอบ SAR 2563

  1. ประกาศรับสมัครนิสิติ 2563
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา 2563
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  4. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ชั่วคราว)
  6. ผลการพิจารณาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
  7. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2563
  8. โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR จ.น่าน 15-18 พฤศจิกายน 2563
  9. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  TQF

Comments