ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์

Poster copy1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 13-15 กรกฎาคม 2559 ห้อง B508-B509 โซนบี อาคาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[ดาวโหลด : ใบสมัคร/กำหนดการ]

mcusection0

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์
————–
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สอก.) ได้พิจารณารับทราบและเห็นชอบ(รับรอง)แล้ว หลักสูตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ขอให้นิสิต ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ผู้อำนวยการหลักสูตรได้แนะแนวในการเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้พลัน ตามกลยุทธ์การเรียนให้ (บันได 23 ขั้น)

259370

Comments