27-28 มีนาคม 2564 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พระมหากฤษฎา) กำหนดโครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร+สัมมนาทฤษฎี_ กำหนดโครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร+สัมมนาทฤษฎี_0

2

1.แนวทางการจัดการเชิงพุทธ Buddhist Managment Theory – http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/BMT.pdf
.
2.แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ – Public Administration Theory – http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/PublicT.pdf
.
3.แนวคิดทางรัฐศาสตร์ – Political Science Theory- http://gps.mcu.ac.th/wp…/uploads/2021/03/Politcal-T.pdf
4.การบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนา – Integrate on Buddhism http://gps.mcu.ac.th/…/2021/03/Buddhist-Intergrate.pdf
IMG_7929
IMG_7937 IMG_7934 IMG_7924 IMG_7923 IMG_7918 IMG_7922 IMG_7913 IMG_7911 IMG_7905 IMG_7900 IMG_7899 IMG_7908 IMG_7898 IMG_7896 IMG_7884 IMG_7886 IMG_7882 IMG_7858 IMG_7861 IMG_7857

 

Comments