การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ปี 60

กองบรรณาธิการ  
คำนำ    
กำหนดการ  
คณะกรรมการการวิพากษ์บทความ  
สารบัญ  
 
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

  : พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺาพหุโล (จินดาไพสิฐ)  
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕
  : พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน)  
การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี
๓๑
  : พระหิรัญ สุภาจาโร (โชติช่วง)  
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๔๕
  : พระฐานะชาติ อมโร (ศิลา)  
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๖๓
  : พระสมศักดิ์ ชินวโร (ปทุยา  
บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๗
  : พระจรัญ ฐิตธมฺโม (หมู่หล้า)  
บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๙๓
  : พระฉัตรชัย อธิปญฺโ  
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๗
  : พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺากาโม)  

 

 

 

การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๑๒๓
  : พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ)  
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา
ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๙
: พระมหารุ่งอรุณ  สุวโร (ฤทธิ์ทรง)  
ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๕๓
  : พระจรูญ จนฺทูปโม  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๑๖๙
  : พระเกษมสุข ปภสฺสโร (นิสสัยการ)  
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑๘๓
  พระอภินพ ธมฺมทินฺโน (พิสุทธไทรงาม)  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๙๓
  : พระธงชัย  ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์)  
บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๐๗
  : พระสมุห์เจน ฉนฺทธมฺโม (บุญศรี)  
การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๒๒๓
  : พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จนฺทวํโส)  
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม

เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร

๒๓๗
  พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว)  
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๑
  : พระวิเชียร วชิโร (อาทิตย์เที่ยง)  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๒๖๗
  : พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ติโก)  
การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี ๒๘๓
  : พระอธิการศรัณย์กร ปยุตฺโต  
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒๙๗
  : พระอธิการนิพล สุธมฺโม (โพธิเจริญ)  
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี ๓๑๑
  : พระปลัดบัญชา  อุปคุตฺโต  
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
๓๒๗
  : พระปลัดอรรถพร กตปุญฺโ (ศรีสว่าง)  
การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้าตำบลบางสระเก้า

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

๓๔๑
  : พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ  
การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๓๕๓
  : พระครูพัชรธรรมาภรณ์ (เพ็ชร วชิรธมฺโม)  
บทบาทของพระสงฆ์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖๗
  : พระมหาจำเริญ อุตฺตโม  
บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓๙๖
  : พระอธิการอรรณพ จรณธมฺโม (รัตนะ)  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๐๗
  : พระโอภาส โอภาโส  
ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ

ในจังหวัดจันทบุรี

๔๑๙
  : พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต)  
 

ภาคผนวก

   
  โครงการ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
แบบประเมินบทความวิจัย

Comments