เอกสารรับรอง ผลการตีพิมพ์ผลงานนิสิต ป.เอก รุ่น 9 กพจ (เพื่อการประกันการศึกษา)

เอกสารรับรอง ผลการตีพิมพ์ผลงานนิสิต ป.เอก รุ่น 9 กพจ (เพื่อการประกันการศึกษา)

 

csrน่าน_๒๐๑๑๒๐_115

 

บทความ

1.พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร . (2563). พระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น   วารศารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563   [คลิกหนังสือรับรอง]

2. พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์)  (2563). หน้าที่ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  วารศารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563  [คลิกหนังสือรับรอง]

3.พระราชวัลภาจารย์ (2563). ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับนักบวชนอกศาสนา.  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.  สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (คลิกหนังสือรับรอง)

4. พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (2563).  บทบาทและการจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.   สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 [หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ]

5.พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (2563). สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย : มุมมองพระพุทธศาสนาวารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.  สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  [คลิกหนังสือรับรอง]

6.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (2563).  นักบวชนอกศาสนา : มิติทางสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.   สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  [คลิกหนังสือรับรอง]

7.พระศรีรัตนวิมล (2563).  ศีล 5 กับการจัดการเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ววารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.   สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

8.พระครูเนกขัมธรรมธาร, ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารมหาจุฬานครทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2563.  [หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ]

—-
#การพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี THE DEVELOPMENT OF PUBLIC WELFARE MANAGEMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS IN MUNG DISTRICTRATCHABURI PROVINCE โดย พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์) Phrasamuwasin Visuddho (Pongsak) วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2563) หน้า 449-460

vasin

—-
#บทบาทของพระสงฆ์ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี: การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นBUDDHIST MONKS AND LOCAL CULTURAL CONSERVATION : PHOTHARAM DISTRICT RATCHABURI PROVINCE โดย พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร (ตันบริบูรณ์) Phrakhrusamuh Viroj Gunavīro (Tan-Briburn) ในวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิปีที่ 2 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 หน้า 437-448 https://so03.tci-thaijo.org/…/article/view/246898/166761
1605902380307
#ผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการนิสิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
—–
#พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโ ) Phrakhru Pramotepanyawat (Boonlert Tajapuñño. (2563). #การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการกับสภาพการณ์ปัจจุบัน THE PUBLIC WELFARE MANAGEMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS AND PRESENT CONDITIONS. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม2563) หน้า 429-436.

1605901929164

 

[บทความ] พระครูปลัดชาลิน กตปุญฺโญ. (2563). การให้: เบื้องต้นของความดี ถอดบทเรียนจากโครงการ CSR จังหวัดน่าน

Giving the Elementary of Goodness Lessons from the CSR Project, Nan Province. ออนไลน์ https://bit.ly/3nYykuU

1606352267757

Comments