เอกสารประกอบ รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์

131641

บทที่

ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เขียน

1

อารัมภบทพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

2

ปรัชญาเชิงศาสตร์  ศ.ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย

3

พุทธปรัชญาเถรวาท  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

4

วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา จุดแยกหรือจุดบรรจบ  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

5

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

6

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

7

พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม ความเหมือนที่แตกต่าง  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

8

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

9

ปฏิจจสมุปบาทแม่บทแห่งวงจรชีวิต  ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว

10

นานาทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์

 

[งานมอบหมาย] วิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 12 11 63_Page_1

[งานมอบหมาย] วิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 12 11 63_Page_2 หมายเหตุ : งานมอบหมายประจำวิชา พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์

เอกสาร : หนังสือพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ Full Text

 

Comments