ระเบียบวาระการประชุม3 พ.ย. 2563

1604834524934

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ – B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998

2ระเบียบวาระการประชุม เนื้อหา 3 พ.ย. 2563

Comments