วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

นำเสนอรายงาน

 1. การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
  นำเสนอโดย พระวุฒิพงศ์ บุญทะสิน 6301504001 พระเอก มณีเกียรติโกวิท 6301504086 สามเณรขันติชัย พงพันธ์ 6301504037 สามเณรยศกร จันทร์ต๊ะพิงค์ 6301504020
 2. การเขียนภาคนิพนธ์
 3. กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงวิชาการ
 4. การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
 5. การเขียนรายงานทางวิชาการ
  นำเสนอโดย พระศุภโชค ศรีบู่ 63015040414 พระสิทธิพล ขำเอนก 6301504005 พระจิรายุ วิงวอน 6301504055 สามเณรกัมพล วงศ์เสนา 6301504009 นายเลิศสิริ ถาวร 6301504110
 6. การเขัยนภาคนิพนธ์
  นำเสนอโดย นาย สุรศักดิ์ แซ่อื้อ 6301504023 นางสาว ณัฐฐิสุภา เดือนฉาย 6301504057 นางสาว นิศาชล ศรีสวัสดิ์ 6301504095 นางสาว สุพัชชา อุตะมะชะ 6301504026 นางสาว ศิริประภา คงทน 6301504031 นางสาว สุนิสา ทำเกวียน 6301504095

 

 

Comments