19 กันยายน 2563 นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ

119581802_2754678978120890_8722957275032044346_o

นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ
—-
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด กิจกรรมถวาย/แนะนำความรู้ “เพื่อพระสงฆ์ไทยไกลโรคและโภชนบำบัด” พระธรรมรัตนมงคล (#เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานเปิดฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ #รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดฝ่ายฆราวาส จัดโดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
.
http://gps.mcu.ac.th/?p=16303

สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_288 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_295 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_301 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_304 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_305 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_306 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_308 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_311 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_313

สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_6 - Copy

สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_14 - Copy สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_32 - Copy สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_12 - Copy สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_2 - Copy สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_5 - Copy  สัมมนา วัดพนัญเชิง 19963(M3)_๒๐๐๙๑๙_7 - Copy

สัมมนา

แจกเครื่องอุปโภค บริโภค

สัมมนาทางวิชาการ

นิสิต กจพ ป.โท 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ
—–
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร #บริการวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง #พุทธิปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณาเสพสื่อทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน #วิทยากร พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ/นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา/ พระครูเกษมพัฒนาทร เจ้าคณะอำเภออุทัย/ #ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) ณ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
.
Click ชม Live สด https://bit.ly/32KmP2f
.
จัดโดย #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด/และประธานนิสิต พร้อมนิสิต กจพ.ป.โท.13) ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
.
http://gps.mcu.ac.th/?p=16303

สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_414 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_392 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_391 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_390 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_389 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_388 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_387 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_385 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_380 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_381 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_379 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_376 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_383 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_374

 

#แจกเครื่องอุปโภค บริโภค

นิสิต กจพ ป.โท 13 บริการสังคม จัดแจกเครื่องอุปโภคบริโภค

19 กันยายน 2563 พระเมธีวราภรณ์ (ประธานนิสิต กจพ รุ่น 13 / #รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (#รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป#ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา#และมีนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ (#ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) พร้อมคณาจารย์ นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ร่วมกันจัดมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมระบบนิเวศน์ และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ บริการสังคม ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปโทรุ่นที่ 13 ณ วัดพนัญเชิง จ. พระนครศรีอยุธยา (Click ชมภาพ http://gps.mcu.ac.th/?p=16303)

ภาพสื่อสารองค์กร
.
จัดโดย #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด/และประธานนิสิต พร้อมนิสิต กจพ.ป.โท.13) ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
.
http://gps.mcu.ac.th/?p=16303

สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_422 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_426 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_417 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_421 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_445 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_441 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_447 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_432 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_423 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_424 สัมนาวัดพนัญเชิง ๑๙_๒๐๐๙๑๙_429

#ภาคเช้า ป.โท กจพ.รุ่นที่ ๑๓  ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสมพุทธเกษตร โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิสิต กจพ ป.โท 13 ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

19 กันยายน 2563 #กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมระบบนิเวศน์ ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปโทรุ่นที่ 13 ณ #โดยมีพระธรรมรัตนมงคล (#เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ #และมีนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ (#ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกับนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และประชาชน ณ วัดพนัญเชิง จ. พระนครศรีอยุธยา (Click ชมภาพ http://gps.mcu.ac.th/?p=16303)

ภาพสื่อสารองค์กร
.
จัดโดย #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด/และประธานนิสิต พร้อมนิสิต กจพ.ป.โท.13) ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
.
http://gps.mcu.ac.th/?p=16303

IMG_1014

IMG_0994

IMG_0978 IMG_0964 17774 88612 S__15802502

ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_66 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_68 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_83 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_63 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_84 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_75 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_79 ปลูกพันธุ์ไม้สวนผสม_๒๐๐๙๑๙_81

Comments