๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สอบโครงร่างและหัวข้อ นางสาวศิริสุดา แสงทอง นางสาวสาลินี รักกตัญญ

การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
—–
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ (น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร (รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์/รศ.ดร.ประณต นันทิยกุล/ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต) ร่วมเป็นกรรมการในการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวสาลินี รักกตัญญ #เรื่องการส่งเสริมบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ #ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และนางสาวศิริสุดา แสงทอง เรื่อง #สวัสดิการในรัฐไทยของแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือตอนบน ณ ห้อง 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพสื่อสารองค์กร
สุกิจ บุตรเคน

IMG_0594

IMG_0603

IMG_0596

IMG_0604 IMG_0612 IMG_0619 IMG_0618 IMG_0617 IMG_0616 IMG_0615 IMG_0613 IMG_0611 IMG_0610 IMG_0592 IMG_0594 IMG_0596 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0607 IMG_0609

Comments