1. ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน

ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน

 1. ว.059-ผศ.ดร.ประเสริฐ-ธิลาว
 2. ว.060-รศ.ดร.สมาน-งามสนิท
 3. ว.062-ผศ.ดร.อนุวัต-กระสังข์
 4. ว.063-นายสุภัทรชัย-สีสะใบ
 5. ว.064-รศ.ดร.ธัชชนันท์-อิศรเดช
 6. ว.065-พระครูวินัยธรเอก-ดร.
 7. ว.066-นางสาวสุมาลี-บุญเรือง
 8. ว.067-ผศ.ดร.ธิติวุฒ-หมั่นมี
 9. ว.068-ผศ.ดร.รัฐพล-ใจเย็นมา
 10. ว.069-พระมหานิกร-ฐานุตฺตโร
 11. ว.070-พระอุดมสิทธินายกผศ.ดร.
 12. ว.071-รศ.ดร.เกียรติศักดิ์-สุขเหลือง
 13. ว.072-ดร.ปนัดดา-รักษาแก้ว
 14. ว.073-ดร.กาญจนา-ดำจุติ
 15. ว.074-ดร.นพดล-ดีไทยสงค์
 16. ว.075-ดร.บวร-ขมชมศรี
 17. ว.076-รศ.ดร.สุรินทร์-นิยมางกูร
 18. ว.077-ดรประสิทธิ์-พุธศาสตร์ศรัทธา
 19. ว.078-ดร.สุริยา-รักษาเมือง
 20. ว.079-ดร.อภิญญา-ฉัตรช่อฟ้า
 21. ว.080-พระมหาสุนันท์-สุนนฺโทผศ.ดร.
 22. ว.081-รศ.ดร.สุรพล-สุยะพรหม

Comments