นายสุกิจจ์ บุตรเคน

นายสุกิจจ์ บุตรเคน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การศึกษา

ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วิทยานิพนธ์ เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (สาขาการพัฒนาสังคม) 2561

ภาระงาน หน้าที่ 

 

Comments