นายสุกิจจ์ บุตรเคน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

นายสุกิจจ์ บุตรเคน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การศึกษา

ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วิทยานิพนธ์ เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (สาขาการพัฒนาสังคม) 2561

ภาระงาน หน้าที่ 

ฝึกอบรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

Comments