#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
————————————————————————
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ #พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. #อธิการบดี เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ในโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ #นิสิตคณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โชน B

184988 184989

IMG_8234 IMG_8247

IMG_8257 IMG_8250 S__27623517 S__27623520 S__27623516

IMG_8198 IMG_8201 IMG_8195 IMG_8194 IMG_8192 IMG_8180 IMG_8170 IMG_8202

S__49381388 IMG_8340 IMG_8351 IMG_8368 IMG_8246 13801 601906

 

 

 

 

Comments