วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์

414977

ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์
——–
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
#คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด #โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี #พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) #บรรยายพิเศษและให้โอวาท จากนั้น #พระสุรีตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุค New Normal”

ในภาคบ่าย มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” และแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ โดย
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่”
และกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ – ๔ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B
—-
ภาพสื่อสารองค์กร

184988 184989

IMG_7893 IMG_7896 IMG_7908 IMG_7965 IMG_7951 IMG_7905 IMG_8013 IMG_8032 IMG_8025 IMG_8017 100368 100363 100366 1773721

2127534 2127519 IMG_8106 IMG_8109 IMG_8105 IMG_8088 IMG_8086 IMG_8120 IMG_8122 831750 494305

IMG_8075 IMG_7904 IMG_8076 IMG_8082 IMG_7905

414572 484416 100367

 

Comments