18 กรกฎาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
—-
1.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร. (แดง นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กจพ.
—-
2.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร. (ประสิทธิ์ อโสโก) เจ้าอาวาสวัดสวนหงษ์ รองเจ้าคณะอำเภอบางปลา จ.สุพรรณบุรี ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
—-
3.พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
—-
4.พระมหามงคลกานต์ ฐิติธมฺโม.ผศ.ดร., คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. ผศ.ดร.เสมออัศวมันตรา ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6.ดร.ลัดดา ดอกไม้หอม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7.ดร.วิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม จ.นครพนม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ณ อาคารหอประชุม มวก 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพสื่อสารองค์กร

109511286_6092085274234092_18322063733647118_o 109505407_6092085044234115_4733817770555009008_o 109091872_6092086054234014_534270426119238760_o 109336762_333121131412072_8018716589889246277_o 110166330_333121264745392_2310289909766471203_o 110217249_333121098078742_5723566735734598468_o (1) 110308790_6092087780900508_3247560299346520356_o 114541481_6092085007567452_6962637971736767298_o

109589517_6092086750900611_8428246797858417650_o 110201402_6092086967567256_1817057636527113497_o 114348974_6092090297566923_1647901416555435553_o

109607088_6092085254234094_342686135373489474_o

107827614_2700969123491876_79387325883275610_o

110306772_2701137703475018_928707106005594698_o 109662098_2700969170158538_291386232136940298_o 109359695_2700969346825187_3993119963659430651_o 108267158_2701138426808279_7853216600447566196_o

 

Comments