11 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม รป.ม. และ ร.ม.

106800866_2694213647500757_1774910850919542724_o

107529074_2694214137500708_6210411560494021771_o

107817209_2694212700834185_3014881039704839500_n

News 112

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ 13 และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี

  • พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาท
  • พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
  • รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารหลักสูตร”

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ คือ เพื่อแนะนำแนวทางวิธีปฏิบัติให้กับนิสิต และให้นิสิตได้เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษา และเพื่อให้นิสิตได้สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 รูป คน

ณ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้อง B 107 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_3557

IMG_3528

2456289 2100507 178976

S__219086862

178976 178973 178970

IMG_3666

 

IMG_3718

IMG_36554

IMG_36522

IMG_36554

2101679

S__1376294

13772 13771 13757 13770 S__1368209 S__1368206 S__1368207 70595 23717 23716 23715 23700 23703 23698 13615 13753 13658 13614 13659

 

 

S__1376294

Comments