นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย

นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย

1.พระราชวัลภาจารย์
2.พระครูจริยาธรรมานุรักษ์
3.พรครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์
4.พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์)
5.พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร
6.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม

12055125118303

12055125046860_012055125017058_0

12055125002305

12055124978307

 

Comments