รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๕.๔-๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๓ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๕ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๖ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๗ รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔-๘ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๔-9 รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๔-10 รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๔-11 มคอ.๒ 
๕.๔-12 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มี ต่อคุณภาพหลักสูตร

Comments