มคอ ๕

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

๒. รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

๓. รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ

๔. รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

๕. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

๓.รายวิชากรรมฐาน

๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น

๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑.รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ

๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

Comments