มคอ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์<br >
๒.รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์<br >
๓.รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ<br >
๔.รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก<br >
๕.รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์<br >
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์<br >
๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน<br >
๓.รายวิชากรรมฐาน<br >
๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น<br >
๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์<br >
ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒<br >
จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย<br >
๑. รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ<br >
๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ<br >
๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

Comments