เอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

  • ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร)
  • ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [สรุปแบบประเมิน]

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

  • ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร)
  • ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน]

องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   การประเมินผู้เรียน

  • ๕.๓-๗ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  [สรุปแบบประเมิน]

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔   ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  • ๕.๔-๙ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร [สรุปแบบประเมิน]
  • ๕.๔-๑๐ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [สรุปแบบประเมิน]

SAR คณะสังคมศาสตร์

Comments