ผลงานนิสิต บทความ ป.โท

๒.๒-๒๒  พระปลัดชุมพล อาภาทโร.ปรัชญา บุตรสะอาด,ทยิดา ผลสมบูรณ์. (2563). สถาบันศาสนากับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา. วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ]

๒.๒-๒๓ พระครูพิมลธรรมภาณ,พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร,พระมานพ อคฺคมาณโว. (2563). เจ้าอาวาส : การบริหารจัดการศาสนสมบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ]

๒.๒-๒๔ พระสมพล ยสชาโต,พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล. (2563). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ]

timeline_20200405_204145 timeline_20200405_204144 timeline_20200405_204143 timeline_20200405_204139

Comments