มคอ.5

มคอ.5  ป.โท กจพ. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ คือ


ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562

1. 614101 พื้นฐานทางการจัดการ Introduction to Management   [Click เอกสารประกอบ]

2. 614102 การจัดการในพระไตรปิฎก (Management in Tipitaka)  [Click เอกสารประกอบ]

4. 614103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (Research Methodology in Management) [Click เอกสารประกอบ]   

3. 614107 การจัดการทรพยากรมมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) [Click เอกสารประกอบ]

5. 614201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ (English for Management)  [Click เอกสารประกอบ]


ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31  มกราคม 2563

1.614103 ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ [Click เอกสารประกอบ]

2.600205 กรรมฐาน (Buddhist Meditation) [Click เอการประกอบ]

3. 614204  นวัตกรรมเพื่อการจัดการ   [Click เอกสารประกอบ]

4. 614210 ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ( Leadership on Buddhist Management) [Click เอกสารประกอบ]

5.614211 การวิเคราะหฺ์ข้อมูลทางการจัดการ [Click เอกสารประกอบ]


ภาคฤดูร้อน / 2562  ระหว่าง 2  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 [ตารางสอน]

1. 614203 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ [Click เอกสารประกอบ]

2.614205 การจัดการองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Management)  [Click เอกสารประกอบ]


ตารางสอนประกอบ [ตาราง 1/2562] [ตาราง 2/2563] [ตารางพิเศษ/2562]


1.614215 สัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ (Seminar on Buddhist Management)  [Click เอกสารประกอบ]

2.614207 กฎหมายคณะสงฆ์เพื่อการจัดการ (Sangha Laws for Management) [Click เอกสารประกอบ]

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

Comments