ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

vit

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี   รัฐศาสตร์บัณฑิต 2525 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยที่  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ [คำสั่งแต่งตั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

  1. วิชชุกร นาคธน. ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Volume 8, Issue 2, 2019, pp.167-179.

  2. วิชชุกร นาคธน. การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในบริบทการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. Volume 6, Issue 2, 2018, pp.177-192.
  3. วิชชุกร นาคธน. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Volume 5, Issue 2, 2018, pp.1-15.
  4. วิชชุกร นาคธน. ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. Volume 7, Issue 1, 2016, pp.87-97.
  5. วิชชุกร นาคธน. ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Volume 4, Issue 1, 2015, pp.31-47.

Comments