นางสาวสุมาลี บุญเรือง

ผลงานทางวิชาการ

1.สุมาลี บุญเรือง, ศราวุธ สังข์วรรณะ.  (2560/2017).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2017/2560).225-237.

2.สุมาลี บุญเรือง, (2563). วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563. หน้า  317-311.

 

Comments