นางสาวสุมาลี บุญเรือง

1623819620210

ผลงานทางวิชาการ

1.สุมาลี บุญเรือง, ศราวุธ สังข์วรรณะ.  (2560/2017).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2017/2560).225-237.

2.สุมาลี บุญเรือง, (2563). วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563. หน้า  317-311.

3. สุมาลี บุญเรือง และคณะ. (2564). รัฐศาสตร์แนวพุทธว่าด้วยการปกครองตามหลักทศพิธราชธรรม-Buddhistic Political Science According to Governance the Rajadhamma.วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ 4ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม2564): 233-242

4. สุมาลี บุญเรือง Sumalee Boonrueang อนุภูมิ โซวเกษม Anubhumi Sowkasem สุรพล สุยะพรหม Surapon Suyaprom (2564/2021). การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปDEVELOPMENT OF PEOPLE’ S POLITICAL ALERTNESS IN DEMOCRACY AFFECTING TO GENERAL ELECTION. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat. ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2564) Vol. 8 No 3 (June 2021). หน้า 363-379 

5. สุมาลี บุญเรือง อภินันท์ จันตะนี, Sumalee Boonrueang. Aphinant Chantanee,  (2564). จิตวิทยาการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร – PSYCHOLOGY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZATION หน้า 216-227 #นิตยสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ) 27 มีนาคม 2564  BUDDHAJAKRA (Special) 27 March 2021  เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 27 เตือนมีนาคม พ.ศ. 2564 International Seminar, Buddhist Sihanouk Raja University https://bit.ly/34AIeLo

ฝึกอบรม

  • 1.อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฏิขัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))”ประกาศนียบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จัดโดย คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 และ ศูนยัวิจัยทางคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ [วุฒิบัตร]
  • 2. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

 

 

Comments