รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

ผลงานวิชาการ | คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

การศึกษา

  • พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • Master of Arts  (Political Science)
  • Doctor of Philosophy (Political Science)

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 522/2561 เมื่อ 30 เมษายน 2561 [คำสั่งแต่งตั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

ก.งานวิจัย 

  • วัฒนธรรมการเมืองใหม่กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ฯ งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงานวิจัย 2559

ข.เอกสารคำสอน

  • การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีที่จัดทำ 2560

ค.เอกสารประกอบการสอน

  • การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ปีที่จัดทำ 2551

ง.หนังสือ

  • การปกครองของไทย: มิติรังสรรค์พุทธศาสน์คู่ไทย ปีที่ตีพิมพ์ 2551
  • การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ปีที่ตีพิมพ์ 2560

Comments