เอกสารประกอบ SAR ปีการศึกษา 2562 (16-5-63)

1.[Click] เอกสารชี้แจงการตีพิมพ์บทความวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560 [ส่งถึง TCI] ชี้แจงวารสาร [ลงนาม 13 กุมภาพันธ์ 2563]


2.[Click] เอกสารขออนุมัติ ศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 [เอกสารลงนามเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562]


3.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา [เอกสารลงนามเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562]


4.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศ ป เอก กจพ. เชียงใหม่ [เอกสารลงนาม 3 ธันวาคม 2562]


5.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ. เชียงใหม่ [เอกสารลงนาม 3 ธันวาคม 2562]


6.[Click] ขออนุมัติโครงการ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประเทศพม่า ป.โท กจพ  [เอกสารลงนาม 2 ธันวาคม 2562]


7.[Click] ขออนุมัติจัดสอบวิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ กจพ รุ่น 12 [เอกสาร 14 พฤศจิกายน 2562]


8.[Click] ขออนุมัติใช้รถยนต์ โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา จ.ระยอง  [เอกสาร 9 ธันวาคม 2562]


9.[Click] ขออนุมัติบุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ป.โท กจพ รุ่น 12 ประเทศพม่า [เอกสาร 6 ธันวาคม 2562]


10.[Click] ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ป เอก) [เอกสาร พฤศจิกายน 2562]


11.[Click] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ป.โท กจพ 12 [เอกสาร 28 เมษายน 2563]


12.[Click] ขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่าง พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม / พระพุทธชาติ อาภากโร  [เอกสาร พฤศจิกายน 2562]


13.[Click] กำหนดการลงทะเบีบน ปฏิทิน ตารางเรียนกจพ เทอม 2-2562 [เอกสาร 9 ตุลาคม 2562]


14.[Click] ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 [เอกสาร 9 ตุลาคม 2562]


15.[Click] ประกาศ หัวข้อสารนิพนธ์ที่ผ่านการวิพากษ์ ป.โท กจพ รุ่น 12 [เอกสาร พฤศจิกายน 2562]


16. โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2562 วัดหนองหอย จ.ราชบุรี  [Click เอกสารประกอบ/รูปภาพประกอบ]


17. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารสรุปโครงการ]


18.สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดดอกกราย – อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง [Click เอกสารสรุปโครงการ]


19.โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2562 [วัดหนองหอย จ.ราชบุรี/เมื่อ 30-31 ตุลาคม 2562] [Click โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม]


20.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จ.เชียงใหม่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 [Click โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.เชียงใหม่]


21. ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารประกอบอนุมัติ ป.โท]


22. ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 [Click ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1]


23.ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 [Click ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2]


24.ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 [Click ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3]


25. คู่มือการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Click คู่มือการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์]


26. หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัย (พระครูอาทรยติกิจ / พระมหาทรงศักดิ์ หงษ์วิลัย) [Click หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัย]


27. สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [Click aสรุปโครงการเตรียมความพร้อม ป.โท วัดบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี]


28 มคอ.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562[Click รวม มคอ 3]  


29. มคอ. 5 รายวิชาต่าง ๆ ที่จัดให้มีการเรียนสอน ปีการศึกษา 2562 [Click รวม มคอ 5] 


30. การสอบวัดคุณสมบัติ/การสอบภาษาต่างประเทศ/การสอบภาษาบาลี/การวิพากษ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/การสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/การสอบดุษฎีพิจารณ์/การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 • ขออนุมัติจัดสอบวิพากษ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  (ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562) /รายชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิพากษ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ [Click เอกสารข้ออนุมัติ]
 • มติคณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 9 [Click หนังสือมติคณะกรรมการ]
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 9 [Click ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 16 กันยายน 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสอบดุษฎีพิจารณ์ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 5/2562 (2 เมษายน 2562)[Click หนังสือขออนุมัติ]E
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสอบดุษฎีพิจารณ์ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562 (19 สิงหาคม 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]F
 • ขอนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีพิจารณ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที 8/2562 (7 กุมภาพันธ์ 2563) [Click หนังสือขออนุมัติ]G
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีพิจารณ์ของนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (30 มกราคม 2563) [Click-เอกสารประกาศบัณฑิตวิทยาลัย]H
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2562 (2 เมษายน 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่3/2562 (12 ธันวาคม 2562) [Click หนังสืออขอนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่1/2562 (4 ตุลาคม 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่3/2562 (25 มกราคม 2563) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่2/2562 (5 ตุลาคม 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่4/2562 (12 ธันวาคม 2562) [Click หนังสือขออนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่2/2562 (8 พฤศจิกายน 2562) [Click หนังสือขอนุมัติ]
 • ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครั้งที ่4/2562 (24 กุมภาพันธ์ 2563) [Click หนังสือขออนุมัติ]

31.[P-1] แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (IDP-Individual Development Plan)  แผนพัฒนาบุคลากร แผน 5 ปี ตามแผนระยะที่ 12 (2560-2564) [Click เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน]


32.[P-2] แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (IDP-Individual Development Plan)  แผนพัฒนาบุคลากร แผน 5 ปี ตามแผนระยะที่ 12 (2560-2564) [Click เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา]

33. คู่มือการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Click คู่มือ]


34. คู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก [Click คู่มือ]


35. คู่มือนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Click คู่มือ]


36.คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ [Click คู่มือ]


37.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ป.เอก [Click รายงานผลการประเมิน]


38.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ป.โท  [Click รายงานผลการประเมิน


39.สรุปโครงการปฐมนิเทศ ป.โท กจพ. [สรุปโครงการ]


40.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ชั่วคราว) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 12 [ประกาศหลักสูตร]


41.เอกสารการตรวจอักขาราวิสุทธิ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [ตัวอย่างผลการตรวจอักขาราวิสุทธิ์]


42.มคอ.7  หรือ [มคอ 7 PDF]


43. โครงการนิสิตจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [สรุปโครงการ]


44. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ( กจพ ป.เอก 2562) [คลิกเพื่อไปยังเอกสาร] 

Comments