ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University – อาจารย์ มสด. เป็น ...

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๒).การศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ : ๑๐๑-๑๑๑.

๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐).รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๘-๑๑๑.

๓. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). พุทธธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ : ๔๙-๕๘.

๔.อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๒๖-๓๓.

๕. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๙๗-๑๐๕.

๖. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ : ๘๑-๙๑.

๗. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ : ๑๒๗-๑๔๓.

๘.อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ : ๑-๑๖.

๙. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๒๖-๓๓.

๑๐. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๗-๑๐๕.

๑๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ : ๑๗๐-๑๗๙.

๑๒.อุทัย สติมั่น. The Applied Peaceful Development of Meditation: Buddhist Wisdom for the Development ofSustainable Peaceful Society

๑๓. อุทัย สติมั่น.Anupubbikatha : Reflections on the interaction between state and religion.

๑๔.ขวัญษา เอกจิตต์,อุทัย สติมั่น.The Threefold Training and Self-development

๑๕.พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร,อุทัย สติมั่น.Vocational Education and Integration of Buddhist Moral Camp

๑๖.อุทัย สติมั่น,นิธิภัทร์ ศิริพุฒินันท์. Parisuddhi-sila: The idea to strengthen Good Governance in Modern Society

๑๗.อุทัย สติมั่นประกริต รัชวัตรสิน งามประโคน.Development of Buddhist Leadership Indicators for Administrators of Nursing Institutes

๑๘.พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู (แสนแป้)อุทัย สติมั่น. Building Buddhist Human Relationships in Administration

๑๙.VIROJ KOOMKRONG,PHRAMAHA WEERATIS VARINDHO,UTHAI SATIMAN. Circle of Kamma’s Results in Theravada Buddhism

๒๐.SATIMAN UTHAI, KOOMKRONG VIROJ,PHRAMAHA WEERATIS VARINDHO.Pali Language: the Preserving Language of the Buddha’s Doctrines

๒๑.อุทัย สติมั่น,สมศักดิ์ บุญปู่,อำนาจ บัวศิริ,ทัศนีย์ นิลผึ้ง.A MODEL OF BUDDHIST EMPOWERMENT FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 8

๒๒.พระสุวรรณภูมิ ธมฺมรโต(อินทร์รัมย์),สิน งามประโคน,อุทัย สติมั่น. PERSONNEL MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

๒๓. พระครูประโชติกิจจาภรณ์ .สมศักดิ์ บุญปู่,อุทัย สติมั่น. A RTICIPATORY RESPONSIBILITY MODEL OF BUDDHIST CHARITY SCHOOL STUDENTS IN BUDDHISM

๒๔. พระมหาไพทูลย์ ปภสฺสโร (ไชยกูล),อุทัย สติมั่น,สิน งามประโคน.A Model of Buddhist Propagation Organization Network in Thai Society

๒๕.ชนันภรณ์ อารีกุล,อุทัย สติมั่น,พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ.HUMAN RELATIONS WITH THE ENVIRONMENT

๒๖.พระครูสถิตนราธิการ,สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย,พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,อุทัย สติมั่น.KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY IN MULTICULTURAL SOCIETIES OF SANGHA ADMINISTRATION REGION 17.

๒๗.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย,พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก,พระครูสถิตบุญวัฒน์ ถิรปุญฺโญ,พระครูสาทรปริยัติคุณ ฉนฺทปาโล,อุทัย สติมั่น. Reducing Time learning and Increasing time Knowledge for Learning and Teaching Management in Basic Education

 

Comments