รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์

วิทยากร -

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2537
  • ปริญญาโท Master of Arts , University of Delhi, Indai  1996
  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, University of Delhi, Indai  2000

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

๑. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม ในวรรณกรรมประจำเดือนล้านนา. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙, pp. ๒๙๐-๓๐๖.

๒. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๒). พุทธิปัญญากับการปรับสมดุลชีวิต. วารสารธรรมธารา ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๑ (ฉบับรวมที่ ๘), ๒๐๑๙, pp. ๓๙-๗๑.

๓. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๑). กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘, pp. ๒๑๘-๒๓๑.

๔. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๑). บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘, pp. ๕๕-๖๙.

๕. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๑). การเสริมสร้างความเข้มแข็งพระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๘, pp. ๗๕-๘๘.

๖. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๑). TIME MANAGEMENT WITH BUDDHIST INTEGRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), ๒๐๑๘, pp. ๑๔๖-๑๕๓.

๗. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๐). การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๒๒, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๗, pp. ๑๙๑-๒๐๓.

๘. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๕๙). ภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์. วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๖, pp. ๓๖-๔๕.

 

Comments