พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.

1590630855910

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี   ศศ.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2531.
  • ปริญญาโท   ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2539.
  • ปริญญาโท  M.Phil. (Buddhist Studies) University of  Delhi 1997.
  • ปริญญาโท   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม./พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562.
  • ปริญญาเอก  Ph.D. (Public Administration) University of  Delhi 2003.
  • ปริญญาเอก  Ph.D. (Public Administration) Magadh University 2012.
  • ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2561.

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตาจารย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา [คำสั่ง 383/2557]
  • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ [คำสั่ง 883/2561]

ผลงานทางวิชาการ

๑. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปัญญา ๓ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ ๖, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙, pp. ๙๗๓-๙๙๐.

๒. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการนำปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๙, pp. ๒๘-๔๓.

๓. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ ๖, ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙, pp. ๙๔๓-๙๕๙.

๔. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมสาหรับคนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๔, ๒๐๑๙, pp. ๑๗ – ๓๓.

๕. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘, pp. ๑๘-๓๑.

๖. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๑). การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการแนวพุทธ. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ ๙, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘, pp. ๙๗-๑๑๐.

๗. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วยศีล ๕ ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๗, pp. ๑-๑๓.

๘. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๗, pp. ๘๘-๙๔.

๙. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). การเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงธรรมและการนำปฏิบัติธรรมของพระจริยานิเทศก์. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๗, pp. ๒๑-๒๗.

๑๐. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). การแก้ปัญหาที่เกิดจากความโลภในการบริโภคตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓, ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๗, pp. ๙๖-๑๐๗


International / Scopus

1.Phramedhavinaiyaros (Suthep Buddhachanya) and Others. (2020).  Guidelines to Local Infrastructures Development of Bangmoung Subdistrict Administration Organization Takua Pa District Phangnaga Province.   Test Engineering and Management. Volume 83 Page Number: 12197 – 12201 Publication Issue: May – June 2020    ISSN: 0193-4120  [CIick to Article] [Click to Journal of Test Engineering and Management] Ranking Scopus Q4

2.Phramedhavinaiyaros (Suthep Buddhachanya) and Others.(2020).Local Political Participation Model of the People in CHOENG NEON Sub-District Municipality, MUEANG District, PAYONG Province. Test Engineering and Management. Volume 83 Page Number: 12253 – 12263 Publication Issue: May – June 2020 ISSN: 0193-4120 [Click to Article] [Click to Journal of Test Engineering and Management] Ranking Scopus Q4

 

Comments