พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr.

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr. ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิปัสสนาภาวนา ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. (นัทกฤต ทีปงฺกโร /ปทุมมารัชเชปัณณ์) – นักธรรมเอก – เปรียญธรรม ๓ ประโยค วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พธ.ม. (สันติศึกษา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา Peace Studies – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา – ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา […]

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์

International Seminar, Buddhist Sihanouk Raja University Cambodia, March 27, 2021 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารประกอบ SAR 2563

ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนืพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ สรุปโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สรุปโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ TQF   [Words] อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ […]

เอกสารประกอบ SAR 63 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ๒.๓.๑-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๑-๒ ผลการประเมินนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายในปีการศึกษาสุดท้ายที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.๓.๒-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๒-๒ ผลการสอบ “การประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผลสอบ) […]

พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. IPhrakru Vimolsuwannakorn, Dr.

พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน   การศึกษา   ผลงานวิจัย   ผลงานทางวิชาการ 1.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2565). “สังคมพลวัต: คุณ(ต้องทำ)-เรา(ก็ต้อง)ทำ”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์. [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์] 2.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2565). “สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการดำเนินชีวิต”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม. [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์] 3.พระครูวิมลสุวรรณกร. (2566). “ระบบอุปถัมภ์ปัญหาถ่วงระบอบประชาธิปไตย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน). [หนังสือตอบรับการตีพิมพ์]   วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร] […]