เอกสารประกอบ SAR ปีการศึกษา 2562 (16-5-63)

1.[Click] เอกสารชี้แจงการตีพิมพ์บทความวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560 [ส่งถึง TCI] ชี้แจงวารสาร [ลงนาม 13 กุมภาพันธ์ 2563] 2.[Click] เอกสารขออนุมัติ ศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 [เอกสารลงนามเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562] 3.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา [เอกสารลงนามเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562] 4.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศ ป เอก กจพ. เชียงใหม่ [เอกสารลงนาม 3 ธันวาคม 2562] 5.[Click] ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศ ป.โท กจพ. เชียงใหม่ [เอกสารลงนาม 3 ธันวาคม 2562] 6.[Click] ขออนุมัติโครงการ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประเทศพม่า […]

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. Phramethidhammajarn,Assoc.Dr.

๑. ชื่อ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. ๑-๒., พธ.บ., วท.ม. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เจ้าคณะสลัก ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๒. สถานะเดิม ชื่อ ประสาร นามสุกล หนองพร้าว เกิดเมื่อ วัน ๓ ฯ ๑๐ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อ บิดา นายทองสา ชื่อมารดา นางบุญ นามสกุล หนองพร้าว […]

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๑๒-๑ มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ –เอกสารที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร –เอกสารที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิหลักสูตร

ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๑๑-๑ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และกรรมการควบคมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  รหัสเอกสาร/หลักฐาน   ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร   ๑.๑.๑๐-๑ วารสาร / บทความในการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 3 เม.ย. 63   ๑.๑.๑๐-๒ บทความวิชาการ

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๙-๑ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๙-๒ คำสั่งแต่งตั้งทางวิชาการ ๑.๑.๙-๓ ผลงานวิชาการ

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๘-๑ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์และสารนิพนธ์นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต