เอกสารประกอบ SAR กจพ ป.โท ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบ SAR ป.โท กจพ ปีการศึกษา 2562 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มค.อ.2-ป.โท) [Click มคอ 2 ป.โท] มคอ.3 หลักสูตร พธ.ม. กจพ ปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารประกอบ มคอ.3] มคอ.5 หลักสูตร พธ.ม. กจพ ปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารประกอบ มคอ.5] มคอ.7 หลักสูตร พธ.ม. กจพ ปีการศึกษา 2562  [Click เอกสารประกอบ มคอ.7] หรือ [Click เอกสารประกอบ มคอ 7 ไฟล์ PDF] 1.ขออนุมัติลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและสอบประมวลความรู้ (Compenhensive Examination) กจพ ป.โท ปี 2562 (ลงวันที่ […]

เอกสารประกอบ SAR ป.โท กจพ ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบ SAR ป.โท กจพ ปีการศึกษา 2562 [001]ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  น.1-3 [Click เอกสารประกอบ] [002] ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562 น.7-8   [Click เอกสารประกอบ] [003] ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562 น.12-13 [Click เอกสารประกอบ] [004] ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562 น.14-15  [Click เอกสารประกอบ]

รศ.ประณต นันทิยะกุล Assoc.Prof.Pranot Nanthiyakul

  รศ.ประณต นันทิยะกุล การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ 1.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561). การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง กรมทางหลวง ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561): 194-205. [คลิกอ่านบทความ] 2.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561). การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): 70-83. [คลิกอ่านบทความ] 3.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2557).  การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) : […]

เกี่ยวกับนิสิต

ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนตารางสอน แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา (บฑ.) จำนวนนิสิต ตรวจสอบผลการศึกษาออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

สืบค้นวิทยานิพนธ์ (มจร) สืบค้นข้อมูลออนไลน์ สืบค้นข้อมูลวารสารนานาชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

มคอ. 5 พธ.ด. กจพ รายวิชาต่าง ๆ ที่จัดให้มีการเรียนสอน ปีการศึกษา 2562

มคอ. 5 รายวิชาต่าง ๆ ที่จัดให้มีการเรียนสอน ปีการศึกษา 2562  พธ.ด. กจพ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 804 101 รายวิชา พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ [Click มคอ.5 รายวิชา พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์] 804102 รายวิชา เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ [Click มคอ.5 รายวิชา เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ] 804103 รายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย [Click   มคอ.5 รายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย] 804104 รายวิชา สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ [Click มคอ.5 รายวิชา สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ] ภาคภารศึกษาที่ 2/2562 000906 รายวิชา วิปัสสนากรรมฐาน [Click มคอ.5  รายวิชา วิปัสสนากรรมฐาน]  804105 รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ [Click มคอ.5 รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ] 804106 รายวิชา การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน [Click มคอ.5 รายวิชา การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน] ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) 804109 รายวิชา การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา [Click มคอ.5 รายวิชา การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา] 804110 รายวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ [Click มคอ.5 รายวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์]

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   รัฐศาสตร์บัณฑิต 2525 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ [คำสั่งแต่งตั้ง] ผลงานทางวิชาการ วิชชุกร นาคธน. ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Volume 8, Issue 2, 2019, pp.167-179. วิชชุกร นาคธน. การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในบริบทการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. Volume 6, Issue 2, 2018, pp.177-192. วิชชุกร นาคธน. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Volume 5, Issue 2, […]

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๔.๒.๓-๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุง

การประเมินผู้เรียน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๕.๒.๓-๑ เอกสารการประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายการหลักฐาน มคอ ๓ มคอ ๕ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์   รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ