เอกสารเกี่ยวกับการสอบสารนิพนธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ตัวอย่างวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น เอกสารการตรวจอักขราวิสุทธิ์ (ตัวอย่าง)

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ การศึกษา Ph.D. (Comparative Politics) ; University of Southern California, USA M.A.(Comparative Politics) ; University of Southern California, USA รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ (ก) หนังสือ (ข) เอกสาร/ตำรา (ค) วิจัย (ง) บทความทางวิชาการ 1.วัชรินทร์ ชาญศิลป์. (2017). การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา จากข้อตกลงปารีส.  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2017): (คลิกอ่านบทความ) 2.วัชรินทร์ ชาญศิลป์. (2019) ปัจจัยที่มีผลต่อการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของเยาวชนไทย . ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ […]

รม.

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2562  สภาอนุมัติจบ 2562 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 62  รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 62  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตางรางเรียน 62 คำสั่งแต่งบรรจุ อ.ยุทธ ตำแหน่งทางวิชาการ อ.พรรษา ตำแน่งทางวิชาการ อ.ยุทธ  ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 1 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 2 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.พรรษา 3 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 1 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 2 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 3 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง อ.ประณต 4 ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง […]

ผลงานนิสิต บทความ ป.โท

๒.๒-๒๒  พระปลัดชุมพล อาภาทโร.ปรัชญา บุตรสะอาด,ทยิดา ผลสมบูรณ์. (2563). สถาบันศาสนากับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา. วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ] ๒.๒-๒๓ พระครูพิมลธรรมภาณ,พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร,พระมานพ อคฺคมาณโว. (2563). เจ้าอาวาส : การบริหารจัดการศาสนสมบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ] ๒.๒-๒๔ พระสมพล ยสชาโต,พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล. (2563). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) [Click เอกสารรับรองการตีพิมพ์บทความ]

มคอ 7 หลักสูตร พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2562 [Click เอกสารประกอบ]    

มคอ. 7

คลิก รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตร ป.เอก กจพ มคอ. 7 [คลิกไปยังเอกสาร]  

เอกสารเกี่ยวกับการสอบสารนิพนธ์ 2562

1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ กจพ ป.โท 2562 [Click ขอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ] 2.ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กจพ ปี 2562 [Click ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] 3.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบป้องกันสารนิพนธ์ กจพ ป.โท  [Click ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย] 4.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบป้องกันสารนิพนธ์ กจพ ป.โท  [Click ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย] 5.ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ และกรรมการรควบคุมสารนิพนธ์ กจพ ปีการศึกษา 2562 [Click ขออนุมัติหัวข้อ] 6.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 12/2562 [Click เอกสารประกาศบัณฑิตวิทยาลัย] 7.ตัวอย่างวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น [Click thesis] 8.เอกสารการตรวจอักขราวิสุทธิ์ หลักสุตร พธ.ม. กจพ เพื่อการสืบค้น [Click Thesis]

มคอ.5

มคอ.5  ป.โท กจพ. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 1. 614101 พื้นฐานทางการจัดการ Introduction to Management   [Click เอกสารประกอบ] 2. 614102 การจัดการในพระไตรปิฎก (Management in Tipitaka)  [Click เอกสารประกอบ] 4. 614103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (Research Methodology in Management) [Click เอกสารประกอบ]    3. 614107 การจัดการทรพยากรมมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) [Click เอกสารประกอบ] 5. 614201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ (English for Management)  [Click เอกสารประกอบ] ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่าง […]

มคอ.3

มคอ.3 การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 1. 614101 พื้นฐานทางการจัดการ Introduction to Management   [Click เอกสารประกอบ] 2. 614102 การจัดการในพระไตรปิฎก (Management in Tipitaka)  [Click เอกสารประกอบ] 3. 614104 การจัดการทรพยากรมมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) [Click เอกสารประกอบ] 4. 614106 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (Research Methodology in Management)   [Click เอกสารประกอบ] 5. 614201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ (English for Management)  [Click เอกสารประกอบ] ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่าง 1 […]